تماس با ما

نام رئیس مرکز:

دکتر حسینعلی خزاعی - استاد ایمونولوژی بالینی

محل مرکز:

زاهدان- بولوار خلیج فارس، بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) طبقه دوم – بخش آزمایشگاه مرکزی بیمارستان. تلفن تماس 33295775-054 داخلی 1701و فاکس 33295771-054


محتوای مرتبط