اولویت های پژوهشی

اولویتهای پژوهشی:

بیماری های ازدیاد حساسیت

بیماری های نقص ایمنی اولیه و ثانویه

بیماریهای خود ایمنی

بیماریهای ناشی از تومورها و سرطان

بیماریهای ناشی از پیوند ناسازگار

بیماری های ناشی از عوامل عفونی

بیماریهای ناشی ازعوامل عرقانی


محتوای مرتبط