اعضا مرکز

اسامی موسسین:

دکتر حسینعلی خزاعی

دکتر محمد نادری

دکتر توران شهرکی

اسامی اعضای هئیت علمی تمام وقت:

1-    خانم دکتر نرجس سرگلزایی

2-    آقای دکتر ابراهیم علیجانی      لینک علم سنجی

3-    آقای دکتر محمد شادان

4-    آقای دکترعلیرضا خسروی

5-    آقای دکتر حسین شهریاری

6-    آقای دکترعلی علیدادی

7-    آقای دکترسید رضا موسوی گیلانی

8-    آقای دکتر پرویزرضا میرلطفی

9-    آقای دکتر صلاح الدین بویا

10-                       آقای دکتر امیرحسین محققی فرد      لینک علم سنجی

11-                       آقای دکتر محمد شادان

12-                       خانم دکتر مهناز صندوقی

13-                       آقای دکتر محمد رضا سراوانی

14-                       آقای دکتر سید رضا موسوی گیلانی

15-                       آقای دکتر سید نصیر الدین طباطبایی

16-                       آقای دکتر نورالله رمرودی

17-                       آقای دکتر کاظم مومنی

18-                       آقای دکتر سید مهدی هاشمی

19-                       آقای دکتر محمدرضا میرشکار

20-                       دکتر احمد مهرآذین

21-                       دکتر مهدی حیدری

22-                       دکتر حامد طاهری

 

اسامی اعضای هئیت علمی نیمه وقت:

1-آقای دکتر نزار علی مولایی

2- آقای دکتر مجید اسلامی

 

اسامی اعضای غیرهئیت علمی:

1-    آقای دکتر شاهین مهنا

2-     آقای دکتر مهدی محسنیان

آقای دکترحسن موذنی


محتوای مرتبط